Gommata

1990 - Sri Gommateshwara Charithe - Y. Umanatha Sheony

1954 - Karkalada Gommataswamy - J.p.Rajarathnam

2002-Maha Mastakabhisheka Special Edition - Pattanga

1981-Jain Pilgrim centre- Shri Jaindharma Jirnodhara Sanga (R)

Karkala History - D. Putteswamy, Advocate